بیمه های اتومبیل

 • بیمه نامه شخص ثالث

کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حـوادث وسـایل نقـلیه مزبور و یا یـدک و تریلر مـتصل به آنها و یا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود ، بیمه نمایند.

 • خسارات تحت پوشش بیمه نامه شخص ثالث:

کلیه خسارتهای وارده به زیاندیدگان ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی (جـانی و مالی) اعم از اینکه داخل و یا خارج وسیله نقلیه مورد بیمه باشند (به استثنای راننده، خودرو و بار مسبب حادثه) از محل این بیمه نامه قابل جبران می باشد. همچنین غرامت بدنی وارده به راننده مسبب حادثه در صورتیکه دارای گواهی نامه مجاز رانندگی باشند از محل تعهدات بیمه حوادث راننده تا سقف خریداری شده قابل جبران خواهد بود.

 • مدارک لازم جهت صدور بیمه نامه شخص ثالث:
 • مدرک شناسایی خودرو (کارت یا سند مالکیت) و تصویر آن 2) اصل بیمه نامه سال قبل (درصورت دارا بودن) 3) فرم پرسشنامه تکمیل و امضاء شده توسط متقاضي و يا نماينده قانوني 4)همراه داشتن کارت ملی
 • تخفیفات:

تخفيف عدم خسارت : به منظور تشويق بيمه گذاران به دقت در رانندگي , به آن دسته از بيمه گذاراني كه در يكسال بيمه اي عامل هيچگونه خسارتي نشده اند به هنگام تمديد بيمه نامه , تخفيف به شرح ذيل اعطا مي شود :

سال بيمه اي

2

3

4

5

ششم

هفتم

هشتم

نهم و بعد

تخفيف عدم خسارت

10%

15%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

 

 • جرائم:

خسارت

1بار

2بار

3بار

4بار

مالی

10%

20%

40%

80%

بدنی

20%

40%

60%

100%

 • پرداخت خسارت بدون گزارش پليس (كروكي) :

بيمه گذاران محترم و زيانديدگان ناشي از حوادث رانندگي، به منظور جلوگيري از اتلاف وقت ، میتوانند خسارت مالي حداكثر تا میزان تعهدات اجباری مالی(5/2درصد دیه ماه حرام) را درصورت داشتن شرايط مندرج در پشت كارت بيمه نامه شخص ثالث بدون گزارش پلیس (کروکی ) از شرکت بیمه ایران معین اخذ نمایند .

 

 • بیمه نامه بدنه اتومبیل :

پوشش بیمه بدنه اتومبیل نگرانی های بیمه گذاران (دارندگان این وسائل) در مورد حوادثی که منجر به آسیب دیدن اتومبیل آنها و ایجاد هزینه های پرداخت خسارت می گردد را کاهش می دهد یا از میان می برد.

در بیمه های بدنه بیمه گذار در مقابل پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه در صورت آسیب دیدن اتومبیل خود بخاطر خطرات تحت پوشش مبلغی را به عنوان خسارت دریافت خواهد کرد.

خطرات تحت پوشش بیمه نامه بدنه به دو دسته تقسیم می شوند:

الف) خطرات اصلی شامل:

 • حادثهخسارتی که از برخورد موضوع بیمه با یک جسم ثابت یا متحرک یا برخورد اجسام دیگر به موضوع بیمه و یا واژگونی و سقوط موضوع بیمه یا چنانچه در حین حرکت، اجزا و یا محصولات موضوع بیمه به آن برخورد نماید و موجب بروز خسارت شود.
 • آتش سوزیآتش سوزی ناشی از صاعقه و انفجار نیز از خطرات تحت پوشش بیمه بدنه می باشندو چنانچه اتومبیل مورد بیمه دچار حریق شود خسارت آن قابل جبران می باشد ولی چنانچه خسارت وارد به وسایل و دستگاههای الکتریکی اتومبیل ناشی از کار آنها باشد قابل جبران نیست.
 • سرقت کلیدر صورتی که موضوع بیمه دزدیده شود و تا 60 روز پس از اعلام خسارت به شرکت بیمه کشف نگردد؛ و یا در اثر عمل دزدی یا شـروع به دزدی به وسیله نقلیه و یا وسایل اضافی آن خسـارت وارد شـود, خسارتهای مربوطه از محل بیمه نامه قابل پرداخت می باشند.
 • خسارتی که در جریان نجات و یا انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به آن وارد شود.
 • خسارت باطری و لاستیکهای چرخ موضوع بیمه در اثر هر یک از خطرات بیمه شده تا پنجاه درصد قیمت نو قابل پرداخت است.
 • خطرات تبعی و تکمیلی:

خطرات دیگری نیز در بیمه نامه بدنه اتومبیل تحت پوشش قرار می گیرد که در بیمه نامه های معمولی جزو خطرات تحت پوشش نمی باشد اما بیمه گذار می تواند با پرداخت حق بیمه ای اندک پوششهای تکمیلی مورد نظر خویش را دریافت نماید. این پوشش ها به ترتیب ذیل می باشند:

 • 1- سرقت درجاسرقت درجای قطعات و لوازم وسیله نقلیه :چنانچه لوازم اتومبیل ( بدون سرقت کلی خود اتومبیل ) در حال توقف دزدیده شود سرقت درجا محسوب می گردد. حداکثر ارزش قطعات مورد بیمه نبايد از20 % ارزش خودرو تجاوز نمايد. خسارت ناشي از دزدي قطعات و لوازم در بيمه نامه براي هريك از قطعات و لوازم فقط يكبار قابل پرداخت است ، مگر بواسطه بازديد مجدد توسط كارشناس و دريافت حق بيمه مجدد.
 • 2-شکست شیشه به تنهاییبا درخواست بیمه گذار خسارت ناشی از شکست شیشه (به علتی غیر از خطرات اصلی) مانند شکست بواسطه تغییر دما و متراکم شدن هوا در داخل وسیله نقلیه تحت پوشش می باشد.
 • 3-   غرامت ایام تعمیرات :  در صورتیکه وسیله نقلیه بیمه شده جهت انجام تعمیرات و بازسازی و انجام کارشناسی برای مدتی الزاما در تعمیر گاه متوقف شود در این صورت جبران هزینه های ایاب و ذهاب و عدم استفاده از اتومبیل آسیب دیده در مدت کار مفید روی آن به عهده بیمه گر می باشد و این پوشش تکمیلی با پرداخت حق بیمه اندک به هنگام صدور بیمه تحت پوشش قرار می گیرد.
 • 4-  نوسانات قیمتبا توجه به این  که ارزش اتومبیل مورد بیمه ممکن است در اثر شرایط بازار در طول مدت اعتبار بیمه نامه افزایش پیدا کرده و اتومبیل مورد بیمه در هنگام حادثه بیشتر از مبلغ بیمه شده در روز شروع بیمه نامه ارزش داشته باشد می توان با خرید این پوشش و بدون اعمال ماده 10 قانون بیمه خسارت را نسبت به ارزش واقعی روز (حداکثر تا بیست درصد ) دریافت نمود.
 • 5- بلایای طبیعیبا درخواست بیمه گذار خطرات ناشی از (سیل، زمین لرزه، آتشفشان ) نیز می تواند تحت پوشش بیمه بدنه اتومبیل قرار گیرد.
 • 6- خطرات ناشی از مواد شیمیاییجبران خسارت ناشی از اسید و رنگ مواد شیمیایی روی بدنه اتومبیل نیز با درخواست بیمه گذار می تواند به عنوان پوشش تکمیلی به خطرات بیمه اتومبیل اضافه گردد.

 

 • مدارک لازم جهت صدور بیمه نامه بدنه:
 • اصل بیمه نامه سال قبل (در صورت وجود سابقه) جهت استفاده از تخفیفات 2) سند و کارت خودرو 3)کارت ملی بیمه گذار 4) حضور وسیله نقلیه جهت انجام بازدید اولیه(در صورتيکه وسيله نقليه داراي بيمه نامه بدنه معتبر نزد شرکت بيمه ایران معین مي باشد و دارنده آن درخواست افزايش سرمايه و يا پوشش بيمه اي را ندارد نيازي به بازديد کارشناس نمي باشد.)
 • تخفیفات:

1تخفیف عدم خسارت:  در صورت عـدم دریافت خسارت از محل بیمه نامه بدنه، در زمان تمدید بیمه نامه به نام بیمه گذار از سال دوم 25% ، در سال سوم 35%، در سال چهارم 45% و  در سال پنجم (حداکثر) 60% از حق بیمه کسر می گردد.

تخفیف نقدی: در صورت پرداخت حق بیمه به صورت نقدی 10% از حق بیمه به عنوان تخفیف کسر می گردد.

تخفیفات گروهی : در صورتی که بیش از 50 دستگاه وسیله نقلیه متعلق به یک بیمه گذار تحت پوشش بیمه بدنه قرار گیرند به آنها تخفیف گروهی تعلق خواهد گرفت.

 • فرانشیزهمواره قسمتی از مبلغ خسارت بر اساس شرایط بیمه نامه به عنوان فرانشیز به شرح ذیل به عهده بیمه گذار می باشد:

در خسارت سرقت کلی برابر20% ارزش روز خودرو و در خسارتهای دیگر :

در خسارت اول10% خسارت حداقل پانصد هزار ریال

در خسارت دوم20% خسارت حداقل پانصد هزار ریال

در خسارت سوم30% خسارت حداقل پانصد هزار ریال.

توجه:

 • در صورت پرداخت اقساط معوقه پس از سررسید تعیین شده در بیمه نامه، بازدید وسیله نقلیه مورد بیمه و تایید سلامت آن توسط کارشناس بیمه گر الزامی است.
 • بازدید مجدد خودرو جهت تایید سلامت آن پس از هر بار دریافت خسارت الزامی است.
 • ماده 10 قانون بیمه: در صورتیکه مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال، مسئول خسارت خواهد بود.
 • ماده 12 قانون بيمه : چنانچه بيمه گذار هنگام انعقاد قرارداد بيمه از اظهار مطالبي موثر در سنجش خطري كه از آن مطلع بوده خودداري يا در آن خصوص برخلاف واقع اظهاري بكند ، قرارداد بيمه باطل است ولو آنكه مطالب كتمان شده يا برخلاف واقع در وقوع خسارت هيچگونه تاثيري نداشته باشد . دراين صورت نه فقط حق بيمه هايي كه پرداخته است به او مسترد نمي شود بلكه بيمه گر حق دارد حق بيمه هاي معوق تا تاريخ حادثه را نيزمطالبه و دريافت كند.
 • حداقل مدارک مورد نیاز جهت پرداخت خسارتهای احتمالی بیمه نامه شخص ثالث :

1خسارتهای شخص ثالث مالی: کروکی افسر کاردان فنی (سازشی) مخصوص استفاده بیمه نامه شخص ثالث (در صورت عدم وجود شرایط پرداخت بدون کروکی)،اصل و تصویر بیمه نامه زیاندیده و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه،  برگهای بازجویی طرفین حادثه در خصوص کروکی غیر سازشی، سایر گزارش های تکمیلی از قبیل گزارش پاسگاه انتظامی، گزارش رسمی دادگستری، رای محاکم در مورد کروکی غیر سازشی، تصویر مصدق گواهی نامه رانندگان حین حادثه (مقصر و زیان دیده) اصل و تصویر اسناد مالکیت اتومبیل زیان دیده، اصل و تصویر کارت ملی زیاندیده و تصویر کارت ملی مقصر، فاکتور لوازم تعویضی، داغی لوازم، فاکتور هزینه حمل، برش بیمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه، در مورد خسارت های بدون گزارش نیز  علاوه بر ارائه مدارک مورد نیاز رویت بیمه نامه و اتومبیل های مقصر و زیان دیده ضروری است.

2  خسارتهای شخص ثالث جانی: اصل برگه اعلام خسارت، صورت جلسه اولیه پاسگاه انتظامی، کروکی افسر کاردان فنی، نظریه کارشناس رسمی دادگستری، گزارش پاسگاه انتظامی به دادگاه و تصویر برابر اصل شده برگهای بازجویی، نظریه پزشکی قانونی درمورد مجروحین و مصدومین، گزارش معاینه جسد، جواز کفن و دفن، خلاصه رونوشت فوت،تصویر تمام صفحات شناسنامه باطل شده، صورت حساب های هزینه های بیمارستانی در مورد مصدومین و مجروحین، حکم صادره دادگاه اولیه و در صورت اعتراض طرفین حکم دادگاه تجدید نظر و یا آخرین حکم مراجع رسیدگی کننده به موضوع از قبیل رای دیوان عالی کشور، سایر گزارشات مرتبط، اصل و تصویر مصدق گواهینامه راننده مقصر حادثه، اصل و تصویر بیمه نامه به همراه برش بیمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه، تصویر شناسنامه اولیاء دم (بازماندگان) گواهی انحصار وراثت برای پرداخت سهم هر یک از بازماندگان.

 

 • حداقل مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت :
 • اصل و تصویر بیمه نامه های بدنه و ثالث 2) اصل تصویر مدارک مالکیت خودرو 3)اصل و تصویر کروکی مقامات انتظامی4) اصل و تصویر گواهی نامه 5) عکس از مواضع آسیب دیده

 

مدارک لازم جهت صدور بيمه شخص ثالث و بدنه انواع وسايل نقليه :

اصل سوابق بيمه نامه قبلي

اصل سند و بنچاق / کارت مشخصات وسيله نقليه ( در بيمه نامه شخص ثالث در صورتيکه وسيله نقليه جديدا" در تملک متقاضي بيمه نامه قرار گرفته است ارائه بنچاق الزامي است )

اصل کارت ملي دارنده وسيله نقليه

 

در بيمه نامه بدنه : همراه داشتن وسيله نقليه موضوع بيمه جهت انجام بازديد اوليه ()

مراحل صدور بيمه شخص ثالث و بدنه انواع وسايل نقليه :

تکميل فرم پرسشنامه توسط بيمه گذار / مالک / نماينده قانوني

تحويل فرم پرسشنامه تکميل شده به همراه سوابق و کارت شناسايي وسيله نقليه و شماره ملي به بخش صدور

انجام استعلام مبني بر کنترل سوابق خسارتي ( در بيمه نامه شخص ثالث در صورت موجود بودن اصل بيمه نامه استعلام ضرورتي ندارد )

در بيمه نامه بدنه : انجام بازديد اوليه از وسيله نقليه در صورت نداشتن سابقه بيمه اي نزد شرکت بيمه آ سيا و يا افزايش سرمايه و پوششهاي بيمه اي ضروري مي باشد

ثبت اطلاعات در کامپيوتر و صدور بيمه نامه طبق درخواست بيمه گذار و ضوابط جاري

پرداخت حق بيمه

دريافت بيمه نامه صادره مهر و امضاء شده

 

 

© کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت بیمه ایران معین می باشد.