منابع آموزشی

حقوق بیمه

حقوق بیمه 1                   حقوق بیمه 2                    حقوق بیمه 3

حقوق بیمه 4                   حقوق بیمه 5

اصول و کلیات بیمه

اصول و کلیات بیمه 1            اصول و کلیات بیمه 2            اصول و کلیات بیمه 3              اصول و کلیات بیمه 4

اصول و کلیات بیمه 5            اصول و کلیات بیمه 6            اصول و کلیات بیمه 7              اصول و کلیات بیمه 8

مدیریت بازاریابی و فروش بیمه 

مارکتینگ 1                     مارکتینگ 2                     مارکتینگ 3                     مارکتینگ 4

مارکتینگ 5                     مارکتینگ 6                     مارکتینگ 7                     مارکتینگ 8

بیمه های کشتی، هواپیما و حمل کالا

باربری 1                        باربری 2                        باربری 3                         باربری 4

باربری 5                        باربری 6                        باربری 7

بازدید اولیه بیمه های آتش سوزی

بازدید آتش سوزی

آیین نامه شماره 75 تنظیم امور نمایندگی بیمه

آیین نامه 75