قانون اداره امور شرکتهای بیمه

قانون اداره امور شرکتهای بیمه

مصوب 13/9/1367

 

 

ماده 1- شرکتهای بیمه ایران , آسیا و البرز و دانا به صورت سهامی اداره می شوند و مجاز به انجام انواع عملیات بیمه در بخشهای دولتی , تعاونی و خصوصی می باشند. 
تبصره 1- شرکتهای بیمه آریا , امید , پارس , تهران , توانا , حافظ , ساختمان و کار , شرق و ملی در شرکت بیمه دانا ادغام می گردند.
1-  براساس قانون اصلاح ماده (1) قانون اداره امور شرکتهای بیمه که به صورت ماده واحده درجلسه علنی مورخ 11/10/1375 مجلس شورای اسلامی تصویب شده به شرح متن اصلاح شد. 

ماده 1 قبل – شرکتهای بیمه ایران , آسیا و البرز و دانا به صورت سهامی اداره می شوند و مجاز به انجام انواع عملیات بیمه در بخشهای دولتی , تعاونی و خصوصی می باشند به استثنای شرکت سهامی بیمه دانا که صرفا در قسمت بیمه های اشخاص در کلیه بخشهای مذکور فعالیت خواهد داشت. 
تبصره 2- اجازه داده می شود مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی بابت سهام ارزیابی شده شرکتهای بیمه ملی شده که در تاریخ ملی شدن ( 4/4/1358 ) دارای ارزش مثبت بوده است با تصویب مجمع عمومی شرکتهای مذکور منتهی ظرف 2 سال از تاریخ تصویب این قانون از محل منابع داخلی شرکتهای مربوطه پس از کسر مطالبات دولتی و دیون ممتازه تامین و پرداخت گردد مشروط بر اینکه عدم مشروعیت مالکیت آنها از سوی دادگاه انقلات اسلامی اعلام نشود. 
تبصره 3- اجازه داده میشود مطالبات دولت و بانکها از شرکتهای بیمه ای که تراز منفی دارند از منابع داخلی شرکتهای بیمه ملی شده دارای تراز مثبت پرداخت شود. 

ماده 2- کلیه سهام شرکتهای بیمه موضوع ماده 1 این قانون متعلق به دولت بوده و هریک از این شرکتها دارای اساسنامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط مجمع عمومی شرکتهای مذکور تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد و شامل هدف , موضوع شرکت , نحوه اداره آن و سایر وظایف و اختیارات می باشد . مجمع عمومی هریک از شرکتهای مزبور مرکب از وزراء اقتصاد و دارایی , بازرگانی و برنامه بودجه می باشد ریاست مجامع مزبور با وزیر امور اقتصادی و دارایی است. 
تبصره – رئیس کل بیمه مرکزی ایران بدون حق رای در جلسات مجمع عمومی شرکتهای بیمه , حضور می یابد. 

ماده 3- مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره شرکتهای بیمه با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی انتخاب و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب خواهد شد و عزل مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره شرکتهای بیمه با پیشنهاد هریک از اعضاء مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می گیرد . 

ماده 4- شرکتهای بیمه ایران , آسیا , البرز و دانا با رعایت قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و این قانون ,‌طبق مقررات اساسنامه مربوط اداره خواهند شد و در موارد پیش بینی نشده مشمول قانون تجارت می باشند و درصورتی تابع مقررات عموی مربوط به دولت و موسساتی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند ,‌ می گردند که درمقررات مزبور صراحتا از آنها یاد شده باشد. 

ماده 5- ایین نامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکی بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

ماده 6- موسسات بیمه موضوع ماده 5 می توانند حداکثر 5 درصد از سود ویژه مازاد در سال قبل خود را فقط بین کارکنانی که درسال مربوط با فعالیت فوق العاده درجهت افزایش تولید یا ارائه خدمات مناسب تر باعث بالا رفتن سود ویژه موسسه شده اند توزیع نمایند مشروط براینکه مبلغ آن بیش از 40 درصد حقوق سالانه هر فرد نباشد. 
تبصره – نحوه توزیع که توسط هیات مدیره انجام میگیرد با درنظر گرفتن ارزش کمی و کیفی فعالیت کارکنان مزبور بر طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می رسد . 

ماده 7- از تاریخ تصویب این قانون , کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی است. 
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزده آذر ماه یکهزارو سیصدو شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/11/1367 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

© کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت بیمه ایران معین می باشد.